აუდიტორული დასკვნა

კლუბმა აგენტებს გადაუხადა 4925 დოლარი (31.08.2020 მდგომარეობით)