აუდიტორული დასკვნა

კლუბმა აგენტებს/შუამავლებს გადაუხადა 97 500 ლარი (31.12.2019 მდგომარეობით)